Seminar Woudenberg | Afdrukken |

Plattelandsontwikkeling voor gemeenten:
Seminar Verbeterstrategieën (o.a. bij krimp), nieuwe verdienmodellen, zelfsturing en organisatorische inbedding.

Herkennen van de verbetermogelijkheden van je eigen aanpak en deze ook kunnen toepassen.
Dit tegen de achtergrond dat krimp in veel plattelandsgemeenten intrede gaat doen, de lokale economie onder druk staat, de uittrede uit de landbouw toeneemt, het voorzieningenniveau onder druk staat en traditionele geldbronnen te als rijks- en provinciaal budget en opbrengsten uit woningbouw nog slechts beperkt aanwezig zijn. Wat te doen?

9 en 10 November 2011
De Boerenstee Woudenberg
Maximaal 20 personen


Gemeenten spelen bij plattelandsontwikkeling een cruciale rol. De ambities en de opgaven zijn groot (zie hierboven), tegelijkertijd hebben veel gemeenten minder te besteden. Deze seminar behandelt de strategieën die een gemeente kan toepassen om met minder eigen middelen de doelstellingen te blijven halen. Aan de orde komen krimp, verbeterstrategieën, (nieuwe) verdienmodellen, zelfsturing en (optimalisering) van de organisatorische inbedding.

Voor wie is deze seminar interessant?

Deze seminar is vooral interessant voor projectleiders, beleidsmedewerkers, managers plattelandsontwikkeling of aanpalende velden van gemeenten, samenwerkingsverbanden en provincies.

Wat steek je er van op?
De seminar is bedoeld om je in staat te stellen in de eigen aanpak concreet een aantal verbeteringsmogelijkheden te ontdekken en ze toe te passen.

Er wordt een overzicht geboden van de mogelijke strategieën (o.a. bij krimp), mede gericht op het verbeteren van het doelbereik plattelandsontwikkeling met inzet van minder eigen middelen. Er worden nieuwe verdienmodellen gepresenteerd: mogelijkheden om een nieuwe geldstroom te benutten en genereren gekoppeld aan de uitvoering van projecten of aan het gebied. Er wordt behandeld hoe een dorp of gemeenschap zelf meer verantwoordelijkheid kan nemen. Hoe zet je burgerparticipatie op? Tenslotte wordt behandeld hoe plattelandsontwikkeling organisatorisch ingebed kan worden: hoe overbrug je daarbij de spanning met de staande organisatie?
Afsluitend wordt stilgestaan bij het toepassen in de eigen organisatie.

Programma

9 november
- Ochtend: Opening
- Verbeterstrategieën Arie Meulepas
- Krimp bij plattelandsgemeenten Mark van den Hoven
- Middag : Nieuwe verdienmodellen Peter van Rooy
- Avond : Bespreken praktijksituaties. Arie Meulepas

10 november
- Ochtend: Zelfsturing, participatie Wil van der Coelen en Wil Krause.
- Middag : - Optimalisering van de organisatie Pierre van Amelsvoort
- Hoe toe te passen in de eigen situatie?

700 euro voor beide dagen, incl. verblijf, excl. btw.

 
 

Aankomende workshops